Школа життєтворчості

Творчість народжується там, де створюється
сплав глибоких і міцних знань з досвідом
практичної діяльності
В.О. Сухомлинський
Проблемна тема школи
на 2015-2020 р.р.
«Компетентність особистості – універсальний
життєтворчий ресурс освіти ХХІ століття»

реалізовується в три етапи:

І етап 2015-2017 н.р.
Підготовчий (діагностико-прогностичний)

«Спрямування інноваційної діяльності учасників НВП на ефективне використаня інформаційно-комунікаційних технологій в умовах модернізації освіти».

ІІ етап 2017-2018 н.р.
Основний (практичний)

«Формування громадянських та національних цінностей медіакомпетентної особистості, готової до самореалізації в різних сферах життєдіяльності».

ІІІ етап 2018-2020 н.р.
Заключний

«Вдосконалення життєтворчого простору школи через всебічний розвиток особистості, здатної реалізувати свій потенціал в умовах динамічних змін у суспільстві»

«Місія освіти – передача
духовного коду нації»
ІІ етап 2017-2018 н.р.
Школа Життєтворчості
(Основний (практичний) 2017-2018 н.р.)

Методична проблема:

«Формування громадянських та національних цінностей особистості, готової до самореалізації в різних сферах життєдіяльності»

Мета:

1. Формувати соціальні установки й ціннісні орієнтації, гуманістичну спрямованість розвитку особистості.
2. Посилення національно-патріотичного характеру навчання та виховання, забезпечення виховного потенціалу кожного уроку, де формалізація класних годин, створення дієвого учнівського самоврядування.
3. Упровадження сучасних освітніх технологій розвитку соціально зрілої, творчої особистості.
4. Здійснення організаційно-методичних заходів щодо комплексного забезпечення соціально-психологічного захисту, психологічної допомоги та реабілітації дітей.

Завдання
методичної роботи школи
на 2017-2018 н.р.
 • поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів шляхом створення профільного класу, організації роботи факультативів, гуртків., введення спецкурсів;
 • забезпечення необхідних умов щодо поетапної реалізації проекту оновлених програм початкової освіти та для основної школи, нових навчальних програм для 10-11 класів;
 • залучення педагогів школи до впровадження ІІ етапу дослідницько-експериментальної роботи наскрізної медіаосвіти;
 • удосконалення психолого-педагогічної освіти, підвищення рівня професійної майстерності за рахунок організації семінарів, майстер-класів, проблемних, творчих, динамічних груп;
 • забезпечення ефективної роботи методичного кабінету школи, застосування доцільних форм організації методичної роботи вчителів-предметників, стимулювання педагогів до оволодіння сучасними інформаційно-комунікативними технологіями;
 • поширення педагогічного досвіду вчителів школи у фахових виданнях, удосконалення рівня підготовки узагальнених матеріалів з досвіду роботи;
 • організація роботи з обдарованими учнями;
 • робота над впровадженням інноваційних методик з метою підвищення якості навчально-виховного процесу.
Набагато складніше побачити проблему,
ніж знайти її рішення. (Б.Шоу)
Головні завдання школи
на 2017-2018 н.р.
 • Створення організаційно-управлінських умов для безперервного вдосконалення фахової освіти й кваліфікації педагогічних працівників, стимулювання вчителів до інноваційної діяльності.
 • Забезпечення реалізації права дітей на здобуття рівня загальної середньої освіти відповідно до оновлених програм, удосконалення інформаційно-комунікаційних технологій, методів і форм навчання і виховання.
 • Сприяння підвищенню якості підготовки учнів з математики та предметів природничого циклу та активізація роботи щодо покращення рівнів володіння школярами мовленнєвими та комунікативними компетенціями з української та англійської мови.
 • Виховання національно свідомого громадянина України, патріота, який усвідомлює свою належність до Батьківщини,історії та особистості із демократичним світоглядом, яка не порушує прав, свобод людини, із повагою ставиться до традицій, культури інших держав, народів.
 • Створення умов для повноцінного інтелектуального, фізичного, творчо-морального розвитку обдарованих дітей.
 • Стимулювання саморозвитку, самовиховання, самонавчання, самоосвіти особистості та розвиток її життєтворчості та життєвої компетентності.
 • Формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, як необхідної компетентності Нової української школи.
 • Розширення сфери громадсько-творчої діяльності учнівського самоврядування та підвищення його ролі в створенні іміджу школи, соціальної активності, толерантності, ініціативи, здатності до самостійного вирішення проблем.
 • Долучення всіх учасників навчально-виховного процесу як рівноправних партнерів до співпраці, інтегрування зусиль, гармонізація взаємин пед.колективу, батьківської громадськості.