Школа життєтворчості

Творчість народжується там, де створюється
сплав глибоких і міцних знань з досвідом
практичної діяльності
В.О. Сухомлинський
Проблемна тема школи
на 2015-2020 р.р.
«Компетентність особистості – універсальний
життєтворчий ресурс освіти ХХІ століття»

реалізовується в три етапи:

І етап 2015-2017 н.р.
Школа компетентності

«Спрямованість інноваційної діяльності учасників НВП на ефективне використання ІКТ в умовах модернізації освіти».

ІІ етап 2017-2018 н.р.
Основний (практичний)

«Формування громадянських та національних цінностей медіакомпетентної особистості, готової до самореалізації в різних сферах життєдіяльності».

ІІІ етап 2018-2020 н.р.
Заключний

«Вдосконалення життєтворчого простору школи через всебічний розвиток особистості, здатної реалізувати свій потенціал в умовах динамічних змін у суспільстві»

«Місія освіти – передача
духовного коду нації»
ІІІ етап 2018-2020 н.р.
Школа Життєдіяльності
(Заключний 2018-2020 н.р.)

Методична проблема:

«Всебічний розвиток компетентної особистості шляхом удосконалення життєтворчого освітнього простору закладу в умовах реалізації Концепції Нової української школи»

Мета:

1. Удосконалення системи неперервної освіти і самоосвіти педагогів у між атестаційний період шляхом залучення педагогів до складання програм і траєкторій власного професійного розвитку та надання можливості кожному вчителю у системної участі у методичних заходах.
2. Створення умов для участі педагогічних працівників у професійних конкурсах, виставках, презентаціях педагогічних ідей і технологій.
3. Підвищення якості результативності кожного уроку шляхом упровадження інноваційних освітніх технологій, вибору оптимальних форм, і методів навчання з урахуванням психологічних та індивідуальних особливостей учнів.
4. Підвищення якості підготовки і відбору учнів для участі в учнівських інтелектуальних змаганнях, турнірах, конкурсах, сприяння результативної участі дітей у Всеукраїнських учнівських олімпіадах.

Завдання
методичної роботи школи
на 2019-2020 н.р.
 • Стимулювання творчої активності педагогів шляхом використання новітніх методик надання інформації (створення сайтів м/о, блогів учителів).
 • Створення організаційно-методичних умов для презентації творчих навчально-методичних розробок з проблемної теми школи (випуск брошур, буклетів, розміщення інформації на сайті школи).
Набагато складніше побачити проблему,
ніж знайти її рішення. (Б.Шоу)
Головні завдання школи
на 2019-2020 н.р.
 • Удосконалення методичного та практичного рівня професійної компетентності вчителів.
 • Підготовка вчителя Нової української школи до реалізації освітньої політики через опанування новітніх практик, технологій, методик, форм, методів професійної діяльності на засадах інноваційних освітніх підходів.
 • Забезпечення реалізації права дітей на здобуття рівня загальної середньої освіти відповідно до навчальних планів.
 • Формування соціальні установки й ціннісні орієнтації, гуманістичну спрямованість розвитку медіа компетентної особистості.
 • Підвищення рівня соціальної активності, толерантності, ініціативи, здатності до критичного мислення та самостійного вирішення проблем.
 • Створення умов для розвитку здібностей і обдаровань дитини, її наукового світогляду, інтелектуального, творчого і фізичного розвитку.
 • Стимулювання саморозвитку, самовиховання, самонавчання, самоосвіти особистості та розвиток її життєтворчість та життєвих компетентностей.
 • Оновлення змісту освіти, удосконалення інформаційно-комунікаційних технологій, методів і форм навчання і виховання.
 • Виховання особистості із демократичним світоглядом, яка не порушує прав, свобод людини, із повагою ставиться до традицій, культури інших держав, народів.
 • Формування професійної компетентності особистості, здатної до суспільного життя та співпраці в громадянському суспільстві.
 • Виховання свідомого громадянина України, патріота, який усвідомлює свою належність до Батьківщин та її історії.
 • Вироблення в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як до найвищої цінності.